Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Frissítve: 2023.12.06.

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” Kun Zoltánné egyéni vállalkozó által üzemeltetett https://kunszilvi.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A tréningek, programok működésével, megrendelési, és fizetési folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állok.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján https://kunszilvi.hu/ történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://kunszilvi.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

1.SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A kunszilvi.hu használata közben és a honlapon keresztül történő jelentkezés, vásárlás során a szolgáltatód:

Kun Zoltánné E.V.
Székhely: 2045 Törökbálint Wesselényi Miklós u. 6.
Nyilvántartási száma: 58763933
Adószáma: 48658742-1-33
Statisztikai számjele: 48658742-8559-231-13
E-mail cím: info@kunszilvi.hu
Bankszámla száma: Magnetbank 16200151-18578843
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  1538 Budapest, Pf.: 510.
https://tarhely.eu

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

2.1. A megjelenített termékek és szolgáltatások online – megrendelő űrlapon keresztül vagy e-mailben – rendelhetők meg. A termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.

2.2. A kínált termékek, szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

– online tréning: regisztrációhoz kötött termék vásárlás

– személyes tréning: a honlapon leírt feltételekkel meghirdetett tréningen való részvétel.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés alapján a Vásárló megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető online tréningek. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Kun Zoltánné E.V., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

Ezenkívül a személyes tréningekre vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Jelentkezem” gomb lenyomásával jön létre az adott tréning honlapon történő leírása szerinti feltételekkel és áron.

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

4.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.2. A jelen Szabályzat 2020. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történő megjelenéstől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

4.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. RENDELÉS MENETE

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Vásárló által az https://kunszilvi.hu/ weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” / “Jelentkezem” gomb lenyomásával jön létre. A Vásárló a jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5.1. Felhasználó a megrendelő űrlapot kitöltve vásárolhatja meg az online tréninget. A megrendelő űrlapon keresztül elektronikus úton fizetheti ki a kiválasztott szolgáltatást. Következő lépésként megkapja a regisztrációjához tartozó belépési nevet és jelszót, melyet a rendszer automatikusan generál.

A személyes tréningre a program leírásában megadott űrlap kitöltésével jelentkezhet be, ahol egyértelműen szerepel a leírásban a további teendője – fizetési opciók, előzetes interjú, számlázási adatok elküldése.

A személyes tréningen való részvétel feltételei:
1. Jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult.
2. A sikeres jelentkezés érdekében a következő adatok megadása szükséges a jelentkezési űrlapon:
– teljes név
– számlázási cím
– e-mail cím
A jelentkezés során a jelentkezőnek lehetősége van megismerni jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát és el kell fogadnia az azokban foglaltakat.
Az adott tréning biztosításáért a Szolgáltatót részvételi díj illeti meg (a továbbiakban Díj), melynek fizetési módját, határidejét az adott tréning leírásában teszem közzé.
A jelentkezés lemondása, félbeszakítása esetén – bármilyen indokkal történik is az – a már átutalt díj visszafizetését a szervező nem vállalja. Ebben az esetben a Résztvevő felelőssége, hogy maga helyett valakinek átadja a részvétel lehetőségét előzetes egyeztetés szerint, maximum a tréning előtt 1 héttel.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon történő részvétel lemondása, félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem téríti vissza a Szolgáltató a befizetett díjat.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a több napos Tréning (elvonulás) félbeszakítása esetén Szolgáltató a Díjat vagy a Díj egy részét visszatéríteni nem köteles.
Résztvevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Díj fizetése részletekben történik és a visszaigazoló e-mailben megjelölt díjfizetési ütemezést nem tartotta be és nem fizette meg a teljes Díját, a részvételi Díj fennmaradó részét akkor is köteles megfizetni, ha a Tréninget félbeszakítja.

5.2. A regisztráció során csak olyan személyes adatot kérek el, amelyre az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedélyem van.

5.3. A különböző online és személyes tréningek árát valamint az aktuális akciókat, kedvezményeket a honlapon tüntetem fel.

5.4. Az online tréning megrendelése esetén a felhasználó e-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről, illetve a fizetést követően a sikeres fizetésről. Felhasználóként első megrendelése során ezután kapja meg egy külön e-mailben a felhasználói fiókjához tartozó nevet és jelszót. A megrendelést követő 48 órán belül e-mailt kap, mely tartalmazza az elektronikus számla letöltésének linkjét. Az elektronikus számlát közvetlenül letöltheti a felhasználói fiókjából is.

5.5. A megrendelt online tréning árának kiegyenlítését bankkártyás fizetéssel a Barion oldalán keresztül lehet megtenni. A fizetést követően a számlát a megrendelő elektronikusan kapja meg, a megrendeléskor megadott e-mailcímre, a fizetést követő 2 órán belül.

5.6. Fontos, hogy ügyelj az adatok pontosságára, mert a megadott adatok alapján kerül számlázásra a termék, szolgáltatás és csak érvényes e-mail címre tudok kézbesíteni.

5.7. Az online tréning megrendelésének lemondása a megrendelés napjától 15 naptári napon belül lehetséges. Ha a megrendeléstől számított 15 napon belül a vásárló jelzi, hogy a megvásárolt termék nem felelt meg az elvárásainak, akkor a befizetett összeget visszatérítem.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE ONLINE TRÉNING ESETÉN

6.1. Banki előre utaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett a vásárlás összege a bankszámlára.

6.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül visszatéríteni.

6.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

 1. JELENTKEZÉS TELJESÍTÉSE SZEMÉLYES TRÉNING ESETÉN

7.1. Szolgáltató az adott Tréninggel kapcsolatban vállalja, hogy teljesíti a Weboldalon szereplő információk szerint annak lebonyolítását. 7.2. Szolgáltató felelősséget vállal a Tréning minőségéért, az oktatók, közreműködők tevékenységéért. 7.3. Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy kivételes esetben a Weboldalon a Tréninggel kapcsolatban szereplő információkat módosítsa az adott Tréning megkezdését megelőző 15 napig. 7.4. Szolgáltató vállalja, hogy Résztvevő adatait a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban előírt módon kezeli.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Kereskedő cégneve: Kun Zoltánné E. V.
Székhelye: 2045 Törökbálint Wesselényi Miklós u. 6.
Fizetési Elfogadóhely webcíme: https://kunszilvi.hu/
Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, számlázási név, számlázási cím.

Tudomásul veszem, hogy Kun Zoltánné E.V. (székhelye: 2045 Törökbálint Wesselényi Miklós u. 6.) adatkezelő által a(z)
https://kunszilvi.hu/ oldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim a bankkártyás fizetés során átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, számlázási név, számlázási cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Payment Zrt. Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 1. MEGBÍZÁSI DÍJ TELJESÍTÉSE

A regisztráció során a Vásárlónak meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Székhelye: 1117, Budapest, Infopark sétány 1. A Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata elérhető a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A vásárlást követően a Szolgáltató az online tréning díját előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Vásárló bankkártyájáról.
Személyes tréning esetén a díjat átutalással vagy személyesen készpénzben egyenlítheti ki a Vásárló, amelyről minden esetben elektronikus számlát kap e-mailben.

 1. SZÁMLÁZÁS

A vásárló által kifizetett összegről kiállított elektronikus számla az online tréning vásárlását követően kézbesített elektronikus levélben található, amit a Szolgáltató a vásárló számára a vásárláskor megadott e-mail címre a vásárlást követő 48 órán belül kézbesít.

 1. ELÁLLÁS JOGA

11.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

11.2 Az online tréning megrendelésének lemondása a megrendelés napjától 15 naptári napon belül lehetséges. Ha a megrendeléstől számított 15 napon belül a vásárló jelzi, hogy a megvásárolt termék nem felelt meg az elvárásainak, akkor a befizetett összeget visszatérítem.

11.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót nem terheli költség.

11.4. Szolgáltató a megrendelés lemondását követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

11.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazok, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

11.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, azt írásban jelezheti a Szolgáltató elérhetőségein.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

12.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 12.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 12.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 12.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 12.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weblapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. SZERZŐDÉSSZEGÉS SZEMÉLYES TRÉNING ESETÉN

13.1. Szolgáltató illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására. 13.2. Szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, amennyiben nem teljesíti a weboldalon közzétett tréning lebonyolítását az ott leírt feltételekkel. Szolgáltató részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő követelheti a jogos kárát. 13.3. Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül ha: a) nem jelenik meg a Tréningen, b) magatartásával megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, vagy akadályozza a Tréning zavartalan lebonyolítását, c) az őt terhelő jelen ÁSZF-ben foglalt pénzügyi kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, d) a Tréningre ittasan vagy egyéb tudatmódosító vagy pszichoaktív szer befolyása alatt érkezik.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 14.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 14.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 14.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

15.1. Célom, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsek. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@kunszilvi.hu e-mail címen közölheti. 15.2. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolom. A panaszt elutasító álláspontot megindokolom. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzöm, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatom.

 1. SZERZŐI JOGOK

16.1. Miután az https://kunszilvi.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 16.2. Az https://kunszilvi.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 16.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklám felületeire.

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Minden olyan információ, amit az https://kunszilvi.hu/ oldalon találsz – ideértve a szövegeket, grafikákat és képi anyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz-, az általános információ gyarapítását szolgálják, nem helyettesítik az orvosi, pszichoterápiás kezeléseket és tanácsokat. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés miatt. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az https://kunszilvi.hu/ weboldal akadálytalan működését. • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. • Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése. • Bármely szoftver nem megfelelő működése. • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei. Az https://kunszilvi.hu/-t működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 1. ADATVÉDELEM

A kunszilvi.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://kunszilvi.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0